Vesti

Manastir i solarni paneli

ЕнглескиСрпски

Solar roofPV system for 400-year-old monastery in Belgium
09/14/2022 16:57 | Print view

© Kalzip GmbH
Innovative solar technology and the protection of historical monuments are compatible: a 22-kilowatt PV system was installed on the Dominican monastery "Het Predikheren" in Mechelen in Belgium this summer.
AluPlusSolar - profiled sheets from Kalzip combined with lightweight integrated photovoltaic modules from DAS Energy - were installed on the roof of the monastery. In this way, a total of 180 highly efficient solar modules of the 12x2M type, each with an output of 120 watts, were installed over an area of 160 square metres, producing an installed output of 22 kilowatts.
Sustainable, almost maintenance-free and efficient
Since the Kalzip 50/444 profile used has the modules electrically connected on the back, a high level of weather protection is guaranteed all year round, an important point for historic renovation properties.
See also: Roof of historical building covered with solar modules
Both the aluminium profile from Kalzip and the solar modules from DAS Energy (only 3.3 kg/m2) are significantly lighter than other roof coverings or conventional glass modules (starting from 20kg). This makes handling and processing much easier. The new PV system on the monastery is thus not only sustainable, almost maintenance-free and efficient - it also ensures that the old Predikherenklooster will remain a silent witness to time for us and future generations for a long time to come. (mfo)
Kalzip GmbH

Tags
Belgiumsolar modulessolar roof

Соларни кров
ПВ систем за 400-годишњи манастир у Белгији
14.09.2022 16:57 | Приказ за штампање
© Калзип ГмбХ
© Калзип ГмбХ
Иновативна соларна технологија и заштита историјских споменика су компатибилни: 22-киловатни фотонапонски систем је овог лета инсталиран у доминиканском манастиру „Хет Предикхерен“ у Мехелену у Белгији.

АлуПлусСолар – профилисани лимови из Калзипа у комбинацији са лаким интегрисаним фотонапонским модулима компаније ДАС Енерги – постављени су на крову манастира. На овај начин на површини од 160 квадратних метара постављено је укупно 180 високо ефикасних соларних модула типа 12к2М, сваки са снагом од 120 вати, дајући инсталирану снагу од 22 киловата.

Одржив, скоро без одржавања и ефикасан
Пошто коришћени профил Калзип 50/444 има модуле електрично повезане на задњој страни, висок ниво заштите од временских прилика је загарантован током целе године, што је важна тачка за историјско реновирање некретнина.

Такође погледајте: Кров историјске зграде прекривен соларним модулима

И алуминијумски профил компаније Калзип и соларни модули компаније ДАС Енерги (само 3,3 кг/м2) су знатно лакши од осталих кровних покривача или конвенционалних стаклених модула (почев од 20 кг). Ово знатно олакшава руковање и обраду. Нови фотонапонски систем на манастиру стога није само одржив, готово без одржавања и ефикасан – он такође осигурава да ће стари Предихеренклоостер још дуго остати неми сведок времена за нас и будуће генерације. (мфо)
Solarni krov
PV sistem za 400-godišnji manastir u Belgiji
14.09.2022 16:57 | Prikaz za štampanje
© Kalzip GmbH
© Kalzip GmbH
Inovativna solarna tehnologija i zaštita istorijskih spomenika su kompatibilni: 22-kilovatni fotonaponski sistem je ovog leta instaliran u dominikanskom manastiru „Het Predikheren“ u Mehelenu u Belgiji.

AluPlusSolar – profilisani limovi iz Kalzipa u kombinaciji sa lakim integrisanim fotonaponskim modulima kompanije DAS Energi – postavljeni su na krovu manastira. Na ovaj način na površini od 160 kvadratnih metara postavljeno je ukupno 180 visoko efikasnih solarnih modula tipa 12k2M, svaki sa snagom od 120 vati, dajući instaliranu snagu od 22 kilovata.

Održiv, skoro bez održavanja i efikasan
Pošto korišćeni profil Kalzip 50/444 ima module električno povezane na zadnjoj strani, visok nivo zaštite od vremenskih prilika je zagarantovan tokom cele godine, što je važna tačka za istorijsko renoviranje nekretnina.

Takođe pogledajte: Krov istorijske zgrade prekriven solarnim modulima

I aluminijumski profil kompanije Kalzip i solarni moduli kompanije DAS Energi (samo 3,3 kg/m2) su znatno lakši od ostalih krovnih pokrivača ili konvencionalnih staklenih modula (počev od 20 kg). Ovo znatno olakšava rukovanje i obradu. Novi fotonaponski sistem na manastiru stoga nije samo održiv, gotovo bez održavanja i efikasan – on takođe osigurava da će stari Prediherenklooster još dugo ostati nemi svedok vremena za nas i buduće generacije. (mfo)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *